Stalen Bijgebouw

Published Jun 15, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Traduction

Het aanpakken van deze problematiek via een verordening, bleek evenmin evident, gezien een RUP primeert op een verordening volgens de Codex RO (bijgebouw traduction). Aldus ziet de gemeente zich genoodzaakt de vigerende regelgeving voor deze woningen te volgen. In het RUP wil de gemeente voor woningen op de inventaris toch twee zaken expliciet mogelijk zien: de mogelijkheid om van een waardevol bijgebouw het hoofdgebouw te maken en anderzijds de mogelijkheid om een waardevolle woning te kunnen inzetten als huurvakantiewoning.

Het bestaande bijgebouw kan met beperkte ingrepen makkelijker omgebouwd worden tot een woning die voldoet aan de hedendaagse eisen van comfort. metalen bijgebouw. De bestaande woning biedt naar bouwhoogte en bezonning niet dezelfde mogelijkheden als het bijgebouw. Door het omzetten van een bestaand bijgebouw, waarvan de erfgoedwaarde minstens gelijk is aan deze van het hoofdgebouw, naar woning wordt het gebouw eveneens behoed voor verval of verkrotting, waardoor de duurzame instandhouding ervan kan gegarandeerd worden.

Om deze woningen hiervoor in te zetten zijn slechts beperkte verbouwingen of aanpassingen nodig, die de erfgoedwaarde ongeschonden laten (bijgebouw huis). De impact op de mobiliteit en de ruimte is erg beperkt, vermoedelijk zelfs beperkter dan 8 toeristische verblijfseenheden die momenteel mogelijk zijn bij een bestaande zonevreemde woning, en in vergelijking met het gebruik van de woning als residentiële woning is het verschil in impact zo goed als onbestaande, waardoor de gemeente dan ook van oordeel is dat deze functiewijziging verantwoord is gezien er kan van uitgegaan worden dat ze geen bijkomende dynamiek zal genereren.

de categorie vakantiewoningen, beschikken over een stedenbouwkundige vergunning voor de functie vakantiewoning of een stedenbouwkundig attest waaruit blijkt dat de functie vakantiewoning in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning. Dit is een vereiste om de nodige exploitatievergunning te verkrijgen. Deze bepaling impliceert dat vakantiewoningen, gelegen in de bestemmingscategorie 'landbouw' cfr.2.2. de bijgebouw. 1 Woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied Onder woningen die aansluiten bij (landelijk) woongebied volgens een plan van aanleg worden die zonevreemde woningen verstaan die ruimtelijk één geheel vormen met de grotere woonconcentraties in de gemeente. Dit zijn meer bepaald Ruiselede-centrum, Doomkerke en Kruiskerke, De Klaphulle en Oud Haantje en de Bruggesteenweg.

Bijgebouw Douglas

Er wordt in het structuurplan duidelijk gesteld dat het perceel van de zonevreemde woning moet gelegen zijn net naast en direct aansluitend bij het woongebied. Een geïsoleerde woning aan de overkant van een weg, waarbij de weg een duidelijke aflijning voorziet tussen de woningen en de open ruimte vormt geen morfologisch geheel met het woongebied (bijgebouw kosten).

Deze worden verderop in de nota meer uitvoerig toegelicht - zelf eiken bijgebouw maken. Bij de opmaak van de nota bleek al gauw dat een verdere nuancering en opdeling van deze woningen weinig zinvol was en het geen meerwaarde op het terrein zou betekenen. De gemeente heeft geen stedelijke woonomgeving in contrast met landelijke dorpen, het gaat steeds om wonen in een landelijke omgeving, hetzij in het hoofddorp, hetzij in de woonconcentraties Doomkerke, Kruiskerke, De Klaphulle, ….

Deze woningen krijgen de ruimste mogelijkheden. Voor deze woningen wordt een uitbreiding van de mogelijkheden volgens de Codex vooropgesteld. 4. 2 - vrijstelling bijgebouw.2. 2 Woningen in andere dan de agrarische gebieden – zijnde de kwetsbare gebieden In het GRS wordt gesteld dat het beleid voor de woningen gelegen in de ruimtelijk kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau zal bepaald worden door de hogere overheid.

Over de precieze afbakening van natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden bestaat er op vandaag nog geen duidelijkheid op grondgebied Ruiselede. aangebouwd bijgebouw. Onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden vallen ook de agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, gelegen in het noorden van de gemeente. Er liggen echter geen zonevreemde woningen in dit gebied. Indien de hogere overheid de woningen buiten de kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau situeert, stelt de gemeente in het GRS een specifiek beleid voorop.

Aldus dient nagegaan te worden of deze woningen in een kwetsbaar gebied van bovenlokaal, dan wel van lokaal belang zijn gelegen. verschil bijgebouw en aanbouw. Kwetsbare gebieden van bovenlokaal belang Sinds de invoering van de gewestplannen zijn er reeds meerdere initiatieven geweest die gebieden, belangrijk voor de bovenlokale natuurlijke structuur hebben aangeduid. In de meeste gevallen werd de kwetsbare bestemming volgens het gewestplan hiermee bevestigd.

Bijgebouw In Agrarisch GebiedDe elementen die worden bekeken zijn of het gebied waarin de zonevreemde woning is gelegen, deel uitmaakt van de Europese Natura 2000 netwerk of het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Is het gebied maw. aangeduid als Vogel- en habitatrichtlijngebied of Grote Eenheid Natuur (GEN) of Grote Eenheid Natuur in ontwikkeling (GENO). eiken poolhouse.

Uit de tabel blijkt, zoals ook al bleek uit het onderzoek tot mer, dat de woningen in de Bruggesteenweg 71-73 in habitatrichtlijngebied zijn gelegen en omgeven worden door VEN-gebied. Zij worden beschouwd als behorend tot kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau, waarbij de bepalingen van de Codex voor woningen gelegen in kwetsbare gebieden van toepassing zijn.

Deze woningen zijn gelegen in gebieden die als kwetsbare gebieden van lokaal niveau kunnen beschouwd worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kleinere stukjes natuurgebied volgens het gewestplan en vaak zijn de zonevreemde woningen aan de rand van deze gebieden gelegen, langs een goed uitgeruste weg (40m2 bijgebouw). De impact van deze woningen op de ecologische waarden is dan ook eerder beperkt (poolhouse).

3 Woningen in agrarisch gebied – zijnde niet-kwetsbare gebieden De zonevreemde woningen die niet worden weerhouden als woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied, en die ook niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden, worden gecategoriseerd als woningen in agrarisch gebied. De meeste zonevreemde woningen zijn in deze categorie gelegen. Een verdere opdeling op basis van een gebiedsgerichte benadering is wenselijk.Woningen in het gesloten bosrijke landschap Het gebied ten noorden van de Wantebeekvallei is een gesloten, bosrijk landschap met talrijke dreefstructuren. Het gebied wordt gekenmerkt door boscomplexen, die deel uit maken van het groter geheel van de Oude Veldgebieden. Een dambordvormig patroon van dreven en open landbouwakkers typeren het gebied.

Slapen In Bijgebouw

De meest waardevolle stukken zijn tevens aangeduid als ankerplaats en er zijn een aantal beschermde landschappen aangeduid. Beleid is gericht op het behoud en het versterken van de traditionele kenmerken. Nieuwe ingrepen mogen geen afbreuk doen aan het typische landschapsbeeld. Versnippering of elementen die de samenhang verstoren zijn niet toegelaten.

dambordvorming drevenpatroon, bossen, omzoomde weilanden, grote rechtlijnige akkers, hier en daar heiderelicten. Uit alles blijkt dat dit deel van de gemeente erg waardevol is, zowel voor natuur als voor landschap. Aldus dienen hier aanvullende voorschriften geformuleerd te worden ten aanzien van de huidige bepalingen van de Codex voor niet-kwetsbare gebieden, die het behoud en de versterking van de landschapskenmerken ondersteunen.

Woningen in het open agrarische landschap Het gebied ten zuiden van de Wantebeekvallei: halfopen tot open agrarisch landschap doorsneden met beken. Door recente ingrepen zijn de traditionele, bestaande structuren grotendeels uitgewist. Kenmerkend zijn het bekenstelsel en het open agrarische landschap dat op bepaalde plaatsen sterk versnipperd is door bebouwing en wegenis.Het beleid is gericht op het structureren van het nieuwe landschap en het versterken van het structurerende bekenstelsel. In het PRS wordt de Poekebeek als natte ecologische infrastructuur aangeduid en de vallei van de Poekebeek als stimulansgebied voor KLE. De Poekebeek/ Klaphullebeek/ Bundingsbeek zijn aangeduid als natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.

Het is vanuit natuurlijk en landschappelijk oogpunt minder waardevol. Wel zijn de beken en hun ‘valleien’ die dit gebied doorkruisen belangrijk omdat zij het gebied structureren en aanknopingspunten vormen voor het uitbouwen van een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Voor woonkavels gelegen in mogelijks of effectief overstromingsgevoelige gebieden langs deze beken worden specifieke maatregelen opgenomen, zij het meestal op vergunningenniveau.

Bijgebouw Regels

In bijlage is een overzicht van alle woningen aansluitend bij woongebieden volgens het gewestplan, opgenomen met daarbij een korte verduidelijking van de redenen waarom ze al dan niet opgenomen worden in deze categorie.  Er wordt in het structuurplan duidelijk gesteld dat het perceel van de zonevreemde woning moet gelegen zijn net naast en direct aansluitend bij het woongebied (of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling die direct op dit woongebied aansluit) - bijgebouw vergunning.

Zo vormt en geïsoleerde woning aan de overkant van een weg, waarbij de weg een duidelijke aflijning voorziet tussen de woningen en de open ruimte, geen morfologisch geheel met het woongebied. bijgebouw landelijk.  Ze mag slechts een geringe aantasting van de open ruimte betekenen. ingedeeld worden en gelijkaardige mogelijkheden krijgen als de nabijgelegen woningen.

De voorlaatste woning ligt binnen een goedgekeurde verkaveling. Enkel de laatste woning is zonevreemd gelegen (W3). Deze woning vormt echter een logische verderzetting van de bebouwing langs de Aalterstraat, een situatie die gezien de aard van de woning, historisch gegroeid is. Ook langs de overzijde van de Aalterstraat zijn woningen aanwezig tot aan de Poekebeek. wetgeving bijgebouw.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Goedkope Afzetpaal

Published Aug 01, 23
4 min read

Afzetpalen Kunststof

Published Aug 01, 23
10 min read

Afzetpalen Met Koord Huren

Published Aug 01, 23
8 min read